Логотип санатория Окжетпес
Объединяя лучшее

Сапа саласындағы саясат

«Оқжетпес» емдеу-сауықтыру кешені АҚ тарихы 1965 жылдан бері бастау алады және жыл бойы емдеу мен отбасылық демалыс үшін Қазақстанның қалпына келтіру емі мен медициналық оңалтудың жетекші орталықтарының бірі болып табылады.

2017 жылғы 27 шілдеде Қазақстан Республикасы Үкіметінің №450 қаулысымен Алматы қаласындағы «Алматы Резорт» шипажайларын (қазіргі уақытта «Оқжетпес» ЕСК» АҚ филиалы) және РФ Ессентуки курорт қаласындағы «Қазақстан» шипажайын біріктіру жолымен «Оқжетпе с» ЕСК» АҚ еліміздің үздік емдеу-сауықтыру кешендерінің тұтас желісіне айналды.

Біздің стратегиямыз

 • Емдеу-сауықтыру кешенін қамтамасыз ету және бос уақыт бағдарламаларын ұсына отырып, қалпына келтіру көмегіндегі емдеу-сауықтыру, оңалту және сервистік қызметтерінде келушілерді толық қанағаттандыру.
 • Емдеу процесіне инновациялық технологияларды енгізу арқылы демалушыларға медициналық көмек көрсету жүйесінің сапасын жақсарту.
 • Табиғи және қайта қалыптасқан емдік факторларды тиімді қолдану негізінде жаңа емдеу-сауықтыру технологияларын, оның ішінде қысқартылған қарқынды емдеу курстарын әзірлеу және енгізу.
 • Еңбек ұжымын қолдау, проблемаларды уақтылы анықтауға және оларды тиімді шешуге ықпал ететін қолайлы психологиялық ахуалды қолдау.

Біздің миссиямыз

Қалпына келтіру емі мен медициналық оңалтуды басым дамыту негізінде медициналық қызметтерді тұрақты дамыту және жетілдіру жолымен демалушылардың денсаулығын жақсартуға деген қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру.

Біздің қағидаттар

Сапа менеджменті жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету және оны үнемі жетілдіру.

Біздің қызметтеріміздің сапасы тұтынушылардың талаптарына сай болуы және олардың күткендегіден де асып түсуі тиіс

Клиенттің қалауы-заң. Ол біздің әл-ауқатымыз бен дамуымыздың басты көзі, сөзсіз құрметтеуді талап етеді.

Емдеу – сауықтыру кешені қызметкерлерінің бірлігі-біртұтас команда.

Қызметкерлердің кәсіби деңгейін үнемі арттыруды талап ету, қызметкерлерді көтермелеу, корпоративтік мәдениетті нығайту

Проблемалар туындағаннан кейін олардың салдарын жою емес, Олардың туындауының алдын алу

Ортақ қағидаттары, құндылықтары және тұтынушыларға қатынасы бар бірыңғай жүйе

Қазіргі заман-заманауи технологиялар мен әдістерді қолдана отырып, әрдайым бір қадам алға жылжу.

Сапа саласындағы мақсаттар

Сапа саласындағы саясатты іске асыру үшін «Оқжетпес» ЕСК» АҚ басшылығы негізгі мақсаттарды анықтады:

 • Жаңа емдеу-сауықтыру технологияларын әзірлеу және енгізу.
 • Табиғи және емдік факторларды тиімді пайдалану негізінде емдеу мен оңалтудың қысқартылған қарқынды курстарын қолдану.
 • Қонақтардың, Қоғам акционерлерінің, еңбек ұжымының мүдделерін ескере отырып, емдеу– сауықтыру кешені қызметінің тиімділігін, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
 • Емдеу-сауықтыру кешенінің материалдық-техникалық базасын дамыту, жаңа техника мен жабдықтарды қайта жаңарту және сатып алу.
 • Тұтынушылардың ағымдағы және келешектегі талаптары мен үміттерін және олардың біздің қызметімізге қанағаттануын жүйелі талдау.
 • ISO 9001:2016 халықаралық стандарты негізінде сапа менеджменті жүйесінің талаптарын орындау және нәтижелілігін үздіксіз жетілдіру.
 • Тұрақты оқыту және қызметкерлердің құзыреттілігін арттыру.
Post Image

Біздің ұстанымдарымыз

Обеспечение эффективного функционирования системы менеджмента качества и ее постоянное совершенствование
Качество наших услуг должно соответствовать требованиям потребителей и превосходить их ожидания
Желание клиента — закон. Он главный источник нашего благосостояния и развития, требующий безусловного уважения.
Единство персонала лечебно-оздоровительного комплекса — единая команда.
Требование постоянного повышения уровня профессионализма сотрудников, поощрение персонала, укрепление корпоративной культуры
Предупреждение возникновения проблем, а не устранение последствий после их появления
Единая система с общими принципами, ценностями и отношениями к потребителям
Современность — всегда идти в ногу со временем и на шаг впереди, используя современные технологии и методы

Цели в области качества

Для реализации Политики в области качества руководством АО «ЛОК «Окжетпес» определены основные цели:

 • Разработка и внедрение новейших лечебно-оздоровительных технологий.
 • Применение укороченных интенсивных курсов лечения и реабилитации, на основе эффективного применения природных и лечебных факторов.
 • Повышение эффективности деятельности лечебно– оздоровительного комплекса, его конкурентоспособности, учитывая интересы клиентов, акционеров общества, трудового коллектива.
 • Развитие материально-технической базы лечебно– оздоровительного комплекса – реконструкция и приобретение новой техники и оборудования.
 • Систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей и их удовлетворенности нашими услугами.
 • Выполнение требований и непрерывное усовершенствование результативности системы менеджмента качества на основе международного стандарта ISO 9001:2016.
 • Постоянное обучение и повышение компетентности персонала.
Post Image
 • Освоение новейших и усовершенствование имеющихся медицинских технологий.
 • Достижение высокого уровня качества предоставляемых услуг и эффективности управления.